Qual- IT Quality For IT

Quality For IT

info@Qual-IT.eu

Contacteer ons op info@Qual-IT.eu voor uw specifieke vragen.

Algemene Voorwaarden

Bepalingen

Partij 1: Qual-IT staat geregistreerd in dekruispuntbank onder het nummer 0544326683.
Partij 2: De klant die een klantenaccount heeft aangemaakt op het klantenpaneel van Qual-IT of een product heeft gekocht of laten herstellen bij ons. Hierna klant te noemen.
Het is Qual-IT verplicht om de gegevens van de klant te beschermen en niet vrij te geven voor marktingsdoeleinden, tenzij expliciet schriftelijke toestemming van de klant.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, voorstellingen, facturen. Tenzij anders overeengekomen.


Klantenpaneel

Indien de klant een klantenpaneel account aanmaakt, dan gaat hij automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden, ook indien deze dan nog niet van toepassing zijn.
Misbruik van fouten ( typfouten en/of verkeerde gegevens en/of fouten in het klantenpaneel ), zowel op het klantenpaneel als op de servers van Qual-IT zelf, is strafbaar en kan sancties tot gevolg hebben.
De klant is zelf verantwoordelijk voor alle acties die worden gemaakt op zijn klantenaccount. Het is de klant daarom aan te raden zijn wachtwoord hierom nooit vrij te geven aan derden.
Het Qual-IT team zal de klant nooit vragen om zijn wachtwoord op het klantenpaneel.
Het is de klant niet toegestaan om een e-mail adres wat niet zijn eigendom is in te vullen op ons klantenpaneel, ook niet wanneer de eigenaar van dit e-mail adres hier toch toestemming voor verleent.
klant mag en kan zijn account laten sluiten, En via deze weg zijn Openstaande Saldo Terugvragen, Dit alleen mogelijk na verificatie via mail en overschrijving via de bank.
Indien wij iets opmerken die tot een sanctie kan komen verwittigen wij de klant via mail. De Klant heeft 7 dagen om alles in orde tee plaatsen. Indien dit niet gebeurd is krijgt de klant een boete van 75 € en alle boetes die Qual-IT krijgt.


Webhosting

Het is de klant verboden illegale content (zoals torent, filmpjes, muziek, hack tools) op onze servers te plaatsen. Indien aangetroffen worden er sancties genomen.
De Klant is verantwoordelijk voor zijn eigen bestanden op onze server. Indien de klant illegale praktijken doet op de web hosting kunnen er sancties volgen.
De Klant mag maximaal 5 Cronjobs draaien en dit minimaal om de 5 minuten. Misbruik op onze servers worden er sancties genomen.
De klant mag en kan zijn account laten sluiten, En via deze weg zijn Openstaande Saldo Terugvragen, Dit alleen mogelijk na verificatie via mail en overschrijving via de bank
Indien wij iets opmerken die tot een sanctie kan komen verwittigen wij de klant via mail. De Klant heeft 7 dagen om alles in orde te plaatsen. Indien dit niet gebeurd is krijgt de klant een boete van 75 € en alle boetes die Qual-IT krijgt.


Klantenpaneel

Op domeinnamen kunnen wij geen geld terug garantie geven.
Een aanvraag tot verleng moet uiterlijk twee dagen voor de verloop datum gemaakt zijn. Indien dit niet het geval is, dan wordt de desbetreffende domeinnaam van de klant opgeheven en in quarantaine gezet. Indien de klant het domein toch terug wilt dat in quarantaine zit zal dit € 50 kosten.
Domeinnamen met een .com extensie moeten dertig dagen voor de verloop datum verlengd worden.
Nameserver wijzigingen zijn kosteloos en kunnen onbeperkt worden aangevraagd in ons klantenpaneel. De klant dient wel rekening te houden met een update termijn van maximaal 48 uur.
Domeinnamen kunnen niet van naam gewijzigd worden, de klant dient dan een nieuwe domeinnaam te registreren. Domeinhouder wijzigen kan wel in dit geval maar dan zullen de verlengingskosten van het domein gelden.
Het kan voorkomen dat de kosten van een domeinnaam duurder worden. De klant wordt hier ruim van te voren over geïnformeerd, zodat hij tijdig de beslissing kan maken om eventueel naar een andere registrar over te stappen.
Indien SIDN een boete aan ons doorberekent betreffende het onjuist opgeven van de houdergegevens, dan wordt deze boete direct aan de klant doorberekend. Met een administratieve interest van 15%.


Virtuele Private Server (VPS)

Virtuele servers dient 1 dag voor de verloopdatum te zijn verlengd.
Wij maken standaard geen backup’s van de virtuele server(s). Wanneer er door een technisch probleem gegevens verloren gaan, kunnen wij dit niet voor de klant terugzetten. De klant zal zelf periodiek backup’s moeten maken van zijn virtuele server(s).


Downtime

Downtimes kunnen wij helaas niet voorkomen, de klant wordt hier uiteraard over ingelicht indien wij de downtime gemerkt- en opgelost hebben. Wij garanderen een uptime garantie van 95 % per maand.
Indien de klant Downtime ondervind moet hij dit zelf kunnen aantonen aan info@qual-it.eu om zijn geld terug te vragen.
Downtime geld niet voor eigen Virtual Private Servers, tenzij anders overeengekomen.
Indien de klant zelf een downtime veroorzaakt (door overmatig resource gebruik e.d.) dan kunnen wij eventuele gemaakte kosten bij hem in rekening brengen.
Gepland onderhoud worden 1 week op voorrand aangekondigd, dit geld niet als een downtime.
Storingen moeten in elk geval eerst nagekeken worden op http://www.downforeveryoneorjustme.com/ indien hij daar offline is kan je ons contacteren op info@qual-it.eu of 0032 56/44 88 47 Bij het telefonisch contacteren bij een downtime die geen downtime is word 50 € in rekening gebracht.


Contracten en facturen

Contracten worden nooit stilzwijgend verlengd, tenzij vooraf expliciet schriftelijke toestemming van de klant.
De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden op het klantenpaneel. Indien de klant minderjarig dient de klant toestemming te hebben van ouders of voogd, indien wij ontdekken dat de klant geen toestemming heeft van ouders of voogd wordt de het account met onmiddellijke ingang verwijderd en worden er administratieve kosten van € 30 in rekening gebracht.
Producten betreffende (web)hosting of virtuele servers worden op de verloopdatum verwijderen en of uitgeschakeld. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle bestanden die erop staan.
Producten betreffende domeinnamen worden wanneer er twee dagen voor de verloopdatum geen verlenging is ingediend opgeheven, waardoor de klant zijn domeinnaam automatisch kwijtraakt.
Bij al onze producten en diensten worden herinneringen verstuurd wanneer de verloopdatum nadert. Daarnaast versturen wij bij elke handeling op het klantenpaneel een e-mail zodat de klant bewust wordt van de actie die hij verricht heeft.
Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar te Kuurne op de vervaldag, zijnde de 30e dag na de factuurdatum. Voor elke aangetekende aanmaning zal bijkomend een kost van € 10 worden in rekening gebracht.
Gezien de aard der levering dienen eventuele klachten en bezwaren dadelijk, en uiterlijk binnen de vijf dagen na de levering, schriftelijk te worden overgemaakt.
Zichtbare gebreken of niet-conformiteiten dienen evenwel onmiddellijk te worden geprotesteerd.
Zendingen, zelfs franco, gebeuren steeds op risico van de klant.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige dienende reden, wordt het schuldsaldo na vruchteloze aanmaning vermeerderd met 12 %, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 1.860 EUR, dit als conventionele forfaitaire schadevergoeding, en begint daarenboven van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele verwijlsrente te lopen aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 5 % per jaar tot aan de volledige betaling, dit alles zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
De voormelde bedragen zijn verschuldigd boven alle eventuele verdere gerechts- en uitvoeringskosten, onverminderd het hierna bepaalde.
Indien toegestaan wordt af te betalen in termijnen of indien wissels worden aanvaard, wordt het nog openstaande saldo, verhoogd met de rente en het schadebeding, van rechtswege volledig opeisbaar van zodra één termijn niet is voldaan of één wissel werd geprotesteerd.
Eventuele afkortingen worden steeds eerst aangerekend op de reeds vervallen rente (art. 1254 in fine B.W.).
Door ons opgemaakte offertes zijn steeds vrijblijvend en scheppen in onze hoofde geen verbintenissen.
Elke bestelling aan onze vertegenwoordigers overgemaakt, is slechts geldig onder voorbehoud van onze aanvaarding. Bij annulering van het bestelde door de koper is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 33 % van het bedrag der geannuleerde order.
Door ons aanvaarde uitvoeringstermijnen zijn steeds als slechts bij benadering te beschouwen.
Het niet strikt naleven ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst en mag evenmin een voorwendsel vormen om de betaling van facturen uit te stellen of te weigeren. In afwijking van art. 1289 B.W. is iedere schuldvergelijking uitgesloten.
Het aanvaarden van huidige factuur geldt als onomkeerbare aanvaar­ding van de algemene en bijzondere voorwaarden die op de voor- en keerzijde van huidig document voorkomen. Onze verkopen zijn uitsluitend onderworpen aan deze voorwaarden. Eventuele andere verkoops­voorwaarden, vb. deze die op documenten uitgaande van de klant voorkomen, zijn geenszins toepasselijk.
Voor alle eventuele geschillen en betwistingen zijn alleen bevoegd de Rechtbanken van Eerste Aanleg en van Koophandel te KORTRIJK en het Vredegerecht te Harelbeke of elke Rechtbank naar onze keuze.


software

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verkeerde werking van de aangekochte software. Het helpen installeren daartegen wel.
Bij verlies van een aangekochte licentie code kunnen wij die u terugbezorgen aan een vast bedrag van 15 €


Hardware

PBij iedere aankoop van hardware geven wij standaard 3 jaar garantie op. Indien de fout bij ons ligt herstellen wij die gratis binnen de 14 dagen. Als het defect is veroorzaakt door eigen gebruik worden er kosten in rekening gebracht ( overclocking, water,…) .
Indien de klant de hardware zelf heeft trachten te herstellen of te openen vervalt de garantie van het gehele aangekochte apparaat.


Herstellingen

herstellingen bieden wij aan huis, dit aan 30 € per uur excl. BTW.Per 0,5 km reken wij € 0,5.
indien de klant de computer komt brengen worden alleen de werkuren aangerekend. Dit aan 25 € per uur BTW Excl. .


Wijzigingen

Qual-IT behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt hier vanzelfsprekend over ingelicht . en dit 7 dagen op voorhand via email.
De laatste wijziging was op 28/05/2014. .